2 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
วันที่ข้อมูล: กันยายน 2557 แหล่งข้อมูล: สำนักทะเบียนและประมวลผล